Polityka prywatności

W Serwisie gromadzone są dane osobowe Użytkowników.

Właściciel i administrator danych

Overlap Studio sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 29b, 02-737 Warszawa

Kontaktowy adres e-mail właściciela: office@overlap.studio

Rodzaje gromadzonych danych

Wśród typów danych osobowych zbieranych przez tę Witrynę, przez nią samą lub za pośrednictwem osób trzecich, znajdują się: Pliki cookie, dane użytkowe i adres e-mail.

Szczegółowe informacje na temat każdego rodzaju gromadzonych danych osobowych znajdują się w odpowiednich sekcjach niniejszej Polityki prywatności lub w szczególnych wyjaśnieniach tekstowych wyświetlanych przed gromadzeniem danych.
Dane osobowe mogą być swobodnie udostępniane przez użytkownika lub, w przypadku danych użytkowania, zbierane automatycznie podczas korzystania z niniejszej strony.
O ile nie określono inaczej, wszystkie Dane wymagane przez tę stronę są obowiązkowe, a niedostarczenie ich może uniemożliwić świadczenie usług przez tę Witrynę. W przypadkach, w których Serwis wyraźnie stwierdza, że niektóre dane nie są obowiązkowe, użytkownicy mogą nie przekazywać tych danych bez konsekwencji dla dostępności lub funkcjonowania serwisu.
Użytkowników, którzy nie są pewni, które dane osobowe są obowiązkowe, zapraszamy do skontaktowania się z właścicielem.
Jakiekolwiek użycie plików cookies - lub innych narzędzi śledzenia - przez tę stronę lub przez właścicieli usług osób trzecich używanych przez tę stronę służy do świadczenia usług wymaganych przez użytkownika, w uzupełnieniu do wszelkich innych celów opisanych w niniejszym dokumencie i w Polityce cookies, jeśli jest dostępna.

Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie dane osobowe osób trzecich uzyskane, opublikowane lub udostępnione za pośrednictwem tej strony internetowej i potwierdzają, że osoby te wyrażają zgodę na przekazanie tych danych właścicielowi.

Sposób i miejsce przetwarzania danych

Metody przetwarzania

Właściciel podejmuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi, ujawnieniu, modyfikacji lub nieuprawnionemu zniszczeniu danych.
Przetwarzanie danych odbywa się przy użyciu komputerów i/lub narzędzi informatycznych, z zastosowaniem procedur i trybów organizacyjnych ściśle związanych ze wskazanymi celami. Oprócz właściciela, w niektórych przypadkach, Dane mogą być dostępne dla określonych rodzajów osób odpowiedzialnych, zaangażowanych w funkcjonowanie tej strony (administracja, sprzedaż, marketing, prawo, administracja systemem) lub osób zewnętrznych (takich jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, przewoźnicy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne) wyznaczonych, w razie potrzeby, jako przetwarzający dane przez właściciela. Uaktualniony wykaz tych stron może być w każdej chwili zażądany od właściciela.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Właściciel może przetwarzać dane osobowe użytkowników, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

 • Użytkownicy wyrazili zgodę na jeden lub więcej konkretnych celów. Uwaga: Na mocy niektórych przepisów prawa właściciel może przetwarzać dane osobowe do momentu, gdy Użytkownik nie wyrazi zgody na takie przetwarzanie ("opt-out"), bez konieczności polegania na zgodzie lub jakiejkolwiek innej podstawie prawnej. Nie ma to jednak zastosowania w przypadkach, gdy przetwarzanie danych osobowych podlega europejskiemu prawu o ochronie danych.;
 • przekazanie danych jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem i/lub wszelkich zobowiązań przedumownych z nią związanych;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega właściciel;
 • przetwarzanie jest związane z zadaniem wykonywanym w interesie publicznym lub w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej właścicielowi;
 • przetwarzanie danych jest konieczne do celów ochrony uzasadnionych interesów właściciela lub osoby trzeciej.

W każdym przypadku, właściciel chętnie pomoże wyjaśnić konkretną podstawę prawną, która ma zastosowanie do przetwarzania danych, a w szczególności to, czy przekazanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, czy też wymogiem koniecznym do zawarcia umowy.

Miejsce przetwarzania danych

Dane przetwarzane są w biurach operacyjnych właściciela oraz we wszystkich innych miejscach, w których znajdują się podmioty biorące udział w przetwarzaniu.

W zależności od lokalizacji użytkownika, transfer danych może wiązać się z przekazaniem danych użytkownika do innego kraju niż ich własny. Aby dowiedzieć się więcej na temat miejsca przetwarzania przesyłanych danych, użytkownicy mogą zapoznać się z sekcją zawierającą szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

Użytkownicy mają również prawo zapoznać się z podstawą prawną przekazywania danych do kraju spoza Unii Europejskiej lub do dowolnej organizacji międzynarodowej podlegającej międzynarodowemu prawu publicznemu lub utworzonej przez dwa lub więcej krajów, takich jak ONZ, oraz ze środkami bezpieczeństwa podejmowanymi przez właściciela w celu ochrony ich danych.

W przypadku dokonania takiego przekazania użytkownik może dowiedzieć się więcej, zapoznając się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu lub zapytać właściciela, korzystając z informacji podanych w części kontaktowej.

Okres przechowywania

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane tak długo, jak wymaga tego cel, dla którego zostały zgromadzone.

W związku z powyższym:

 • Dane osobowe gromadzone w celach związanych z realizacją umowy pomiędzy właścicielem a użytkownikiem będą przechowywane do czasu pełnej realizacji umowy.
 • Dane osobowe zbierane w uzasadnionym interesie właściciela będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji tych celów. Użytkownicy mogą znaleźć konkretne informacje dotyczące uzasadnionych interesów właściciela w odpowiednich rozdziałach niniejszego dokumentu lub kontaktując się z właścicielem.

Właścicielowi może przysługiwać prawo do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę, do czasu cofnięcia tej zgody. Ponadto właściciel może być zobowiązany do przechowywania danych osobowych przez dłuższy okres, jeżeli jest to wymagane w celu wykonania zobowiązania prawnego lub na polecenie odpowiedniego organu.

Po upływie okresu przechowywania dane osobowe są usuwane. W związku z tym prawo dostępu, prawo do usunięcia, prawo do sprostowania i prawo do przenoszenia danych nie mogą być egzekwowane po upływie okresu zatrzymywania danych.

Cele przetwarzania danych

Dane dotyczące użytkownika gromadzone są w celu umożliwienia właścicielowi świadczenia Usług, jak również w następujących celach: Analityka, Mapy cieplne i rejestracja sesji oraz kontakt z Użytkownikiem.

Dalsze szczegółowe informacje na temat takich celów przetwarzania oraz konkretnych danych osobowych wykorzystywanych do tych celów znajdują się w odpowiednich rozdziałach niniejszego dokumentu.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są gromadzone w następujących celach i z wykorzystaniem następujących usług:

 • Analityka
 • Usługi zawarte w tym rozdziale umożliwiają Właścicielowi monitorowanie i analizę ruchu w sieci i mogą być wykorzystywane do śledzenia zachowań Użytkowników.
 • GOOGLE ANALYTICS (GOOGLE INC.)
 • Google Analytics jest usługą analizy stron internetowych świadczoną przez Google Inc. ("Google"). Google wykorzystuje zebrane Dane do śledzenia i badania korzystania z tej Strony, do sporządzania raportów o jej działalności oraz do dzielenia się nimi z innymi usługami Google.
  Google może wykorzystywać zebrane dane do kontekstualizacji i personalizacji reklam w swojej sieci reklamowej.
 • Gromadzone dane: Pliki cookie i dane użytkowe.
 • Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka prywatnościOpt-out. Uczestnik Tarczy Prywatności.
 • Kontakt z użytkownikiem
 • FORMULARZ KONTAKTOWY (TA STRONA INTERNETOWA)
 • Wypełniając formularz kontaktowy z danymi użytkownika, użytkownik upoważnia serwis do wykorzystywania tych danych w celu udzielania odpowiedzi na zapytania o informacje, oferty cenowe lub innego rodzaju zapytania wskazane w nagłówku formularza.
 • Gromadzone dane: adres e-mail.
 • Mapy cieplne i rejestracja sesji
 • Usługi map cieplnych służą do wyświetlania obszarów strony, na których użytkownicy najczęściej poruszają myszą lub klikają. Pokazuje to, gdzie znajdują się punkty zainteresowania. Usługi te umożliwiają monitorowanie i analizę ruchu w sieci oraz śledzenie zachowań użytkowników.
  Niektóre z tych usług mogą nagrywać sesje i udostępniać je do późniejszego odtwarzania wizualnego.
 • HOTJAR HEAT MAPS & RECORDINGS (HOTJAR LTD.)
 • Hotjar jest usługą nagrywania sesji i map cieplnych świadczonych przez Hotjar Ltd.
  Hotjar honoruje nagłówki uniwersalne "Nie śledź". Oznacza to, że przeglądarka może nakazać swojemu skryptowi, aby nie gromadził żadnych danych użytkownika. Jest to ustawienie dostępne we wszystkich głównych przeglądarkach. Znajdź informacjeopt-out Hotjar tutaj.
 • Gromadzone dane: Pliki cookie, dane użytkowe i różne rodzaje danych określone w Polityce prywatności serwisu.
 • Miejsce przetwarzania: Malta – Polityka prywatnościOpt-out.

Prawa użytkowników

Użytkownicy mogą korzystać z pewnych praw w odniesieniu do swoich danych przetwarzanych przez właściciela.

W szczególności, użytkownicy mają prawo do następujących czynności:

 • Wycofać swoją zgodę w każdym momencie. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy uprzednio wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
 • Wnieść sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Użytkownicy mają prawo sprzeciwić się przetwarzaniu ich danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Szczegółowe informacje znajdują się w specjalnej sekcji poniżej.
 • Uzyskaj dostęp do swoich danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy dane są przetwarzane przez właściciela, uzyskać informacje dotyczące pewnych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię danych podlegających przetwarzaniu.
 • Weryfikować i prosić o korektę. Użytkownicy mają prawo do weryfikacji poprawności swoich danych i żądania ich aktualizacji lub sprostowania.
 • Ograniczyć przetwarzanie swoich danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, ograniczyć przetwarzanie swoich danych. W takim przypadku właściciel nie będzie przetwarzał swoich danych w żadnym innym celu poza ich przechowywaniem.
 • Usunięcia bądź przeniesienia swoich danych osobowych. Użytkownicy w pewnych okolicznościach mają prawo do usunięcia swoich danych u właściciela.
 • Odbierać swoje dane i zlecać ich przekazanie innemu administratorowi danych. Użytkownicy mają prawo do otrzymywania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie wykorzystywanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do zlecania ich przesyłania innemu administratorowi bez żadnych przeszkód. Przepis ten ma zastosowanie pod warunkiem, że dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie odbywa się za zgodą użytkownika, na podstawie umowy, której stroną jest użytkownik, lub na podstawie jego zobowiązań przedumownych.
 • Złożenie skargi. Użytkownicy mają prawo do złożenia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych

W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w interesie publicznym, w ramach wykonywania władzy publicznej powierzonej właścicielowi lub w celu realizacji uzasadnionych interesów właściciela, użytkownicy mogą sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu, podając uzasadnienie związane z ich szczególną sytuacją w celu uzasadnienia tegoż sprzeciwu.

Użytkownicy muszą jednak wiedzieć, że w przypadku przetwarzania ich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego mogą w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podania żadnego uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy właściciel przetwarza dane osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi rozdziałami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie prośby o skorzystanie z praw użytkownika można kierować do właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Żądania te powinny być realizowane bezpłatnie i będą kierowane przez właściciela tak szybko, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Dodatkowe informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

Powództwo sądowe

Dane osobowe użytkownika mogą być wykorzystywane do celów prawnych przez właściciela w sądzie lub na etapach prowadzących do ewentualnych działań prawnych wynikających z niewłaściwego korzystania z tego serwisu lub związanych z nim usług.
Użytkownik oświadcza, że na żądanie władz publicznych właściciel może być zobowiązany do ujawnienia danych osobowych.

Dodatkowe informacje na temat danych osobowych użytkownika

Oprócz informacji zawartych w niniejszej Polityce prywatności, serwis może na żądanie dostarczyć użytkownikowi dodatkowych i kontekstowych informacji dotyczących poszczególnych usług lub gromadzenia i przetwarzania danych osobowych.

Dzienniki systemowe i konserwacja

Dla celów operacyjnych i konserwacyjnych, niniejsza strona Internetowa i usługi osób trzecich mogą gromadzić pliki rejestrujące interakcje z tą stroną (logi systemowe), które wykorzystują w tym celu inne dane osobowe (takie jak adres IP).

Informacje nieujęte w niniejszej Polityce prywatności

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania danych osobowych można uzyskać od właściciela w dowolnym momencie. Informacje kontaktowe znajdują się na początku niniejszego dokumentu.

Sposób postępowania z żądaniami "Nie śledź".

Ta strona internetowa nie obsługuje żądań "Nie śledź".
Aby ustalić, czy którakolwiek z usług firm trzecich, z których ta strona korzysta, jest zgodna z żądaniami "Nie śledź", zapoznaj się z ich Polityką prywatności.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności w dowolnym czasie poprzez powiadomienie swoich użytkowników na tej stronie i ewentualnie w ramach tego serwisu i/lub - w zakresie technicznym i prawnym - wysyłanie powiadomienia do użytkowników za pośrednictwem wszelkich informacji kontaktowych dostępnych właścicielowi. Zdecydowanie zaleca się częste sprawdzanie tej strony, odwołując się do daty ostatniej modyfikacji podanej na dole.

W przypadku, gdy zmiany mają wpływ na czynności przetwarzania wykonywane za zgodą użytkownika, właściciel, w razie potrzeby, jest zobowiązany uzyskać od użytkownika nową zgodę.

Definicje i odniesienia prawne

DANE OSOBOWE (LUB DANE)

Wszelkie informacje, które bezpośrednio, pośrednio lub w związku z innymi informacjami - w tym osobisty numer identyfikacyjny - pozwalają na identyfikację lub możliwość identyfikacji osoby fizycznej.

DANE UŻYTKOWE

Informacje zbierane automatycznie za pośrednictwem tej strony (lub usług osób trzecich wykorzystywanych na tej stronie), które mogą obejmować: adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników korzystających z tego serwisu, adresy URI (Uniform Resource Identifier), czas złożenia zapytania, metodę użytą do złożenia zapytania na serwer, wielkość otrzymanego w odpowiedzi pliku, kod numeryczny wskazujący status odpowiedzi serwera (pomyślny wynik, błąd itp.), kraj pochodzenia, funkcje przeglądarki i systemu operacyjnego używanego przez użytkownika, różne szczegóły dotyczące czasu wizyty (np. czas spędzony na każdej zakładce w serwisie) oraz szczegóły dotyczące ścieżki przebytej w serwisie, ze szczególnym uwzględnieniem kolejności odwiedzanych zakładek, a także innych parametrów systemu operacyjnego urządzenia i/lub środowiska informatycznego użytkownika.

UŻYTKOWNIK

Osoba korzystająca z tej strony, która, o ile nie ustalono inaczej, jest zbieżna z osobą, której dane dotyczą.

OSOBA, KTÓREJ DOTYCZĄ DANE

Osoba fizyczna, do której odnoszą się dane osobowe.

PRZETWARZAJĄCY DANE (LUB NADZORCA DANYCH)

Osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub inny organ przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

ADMINISTRATOR DANYCH (LUB WŁAŚCICIEL)

Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, agencja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, w tym środki bezpieczeństwa dotyczące obsługi i korzystania z tej strony internetowej. Administratorem danych, o ile nie ustalono inaczej, jest właściciel niniejszej strony internetowej.

NINIEJSZA STRONA INTERNETOWA

Sposób zbierania i przetwarzania danych osobowych użytkownika.

USŁUGA

Usługi świadczone za pośrednictwem niniejszej strony internetowej zgodnie z opisem w warunkach użytkowania (jeżeli są dostępne) oraz na tej stronie/serwisie internetowym.

UNIA EUROPEJSKA (LUB UE)

O ile nie określono inaczej, wszystkie odniesienia w niniejszym dokumencie do Unii Europejskiej obejmują wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

PLIKI COOKIES

Niewielkie zestawy danych przechowywane w urządzeniu użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności zostało przygotowane w oparciu o przepisy wielu aktów prawnych, w tym Art. 13/14 rozporządzenia (UE) nr 2016/679 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Powyższa Polityka prywatności odnosi się wyłącznie do niniejszej strony, o ile niniejszy dokument nie stanowi inaczej.